පුවත්


නිවස » පුවත්

පුවත්

වේලාව: 2019-06-10

සන්නිවේදන ඒෂියා- අනාගතය සම්බන්ධ කරන්න

ආසියාවේ ගැනුම්කරුවන් සඳහා ඉතා අදාළ සහ නවතම අන්තර්ගතයන් සහ නිෂ්පාදන අඛණ්ඩව බෙදා හැරීම තුළින්, කොමියුනිකේෂියා ආසියාවේ ප්‍රධාන තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය ලෙස ස්ථාපිත වී තිබේ (සන්නිවේදන තාක්ෂණ) වෙළඳ සිදුවීම.

ADD: මාරියා බේ සැන්ඩ්ස්, සිංගප්පූරුව

බූත්: BU3-02

දිනය: 1820 සිට 20 දක්වා, ජූනි, 2019

මුලට