පුවත්


නිවස » පුවත්

පුවත්

වේලාව: 2018-08-14

එක් කරන්න:රෝමා, ඉතාලිය        නැගී සිටින්න:#නොමැත. 534       දිනය:2426 වන, සැප්තැම්බර්.

ECOC ප්‍රදර්ශනය යුරෝපයේ විශාලතම දෘශ්‍ය සන්නිවේදන ප්‍රදර්ශනයයි, සෑම සැප්තැම්බර් මාසයකම වෙනත් යුරෝපීය නගරයක පැවැත්වේ, ෆයිබර් ඔප්ටික් සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ කර්මාන්තය පුරා තීරණ ගන්නා අයගේ ප්‍රධාන රැස්වීම් ස්ථානය මෙයයි.

  • පෙර  කිසිවක් නැත
  • ඊළඟ
මුලට