පුවත්


නිවස » පුවත්

පුවත්

වේලාව: 2018-07-06

දිනය:812 වන, අප්රේල්

ඉක්වදෝරයේ ගනුදෙනුකරුවෙක් කෙටි පුහුණුවක් කිරීමට පැමිණියේය, අපගේ සහයෝගීතා පරාසය පුළුල් කිරීම අරමුණු කර ගෙන, කර්මාන්තශාලාවට ආපසු නොයා භාණ්ඩය අලුත්වැඩියා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න.

මුලට