පුවත්


නිවස » පුවත්

පුවත්

වේලාව: 2018-07-06

එක් කරන්න:මාරියා බේ සැන්ඩ්ස්, සිංගප්පූරුව       නැගී සිටින්න:#BP5-12       දිනය:2628 වන, ජූනි

අපි සන්නිවේදන ඒෂියා ප්‍රදර්ශනය අවසන් කරනවා 2018 ජූනි අවසානයේ. එහිදී අපට අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් හමු විය, නව විභව හවුල්කරුවන් සොයමින්, දෘශ්‍ය තන්තු පරීක්ෂණ උපකරණ කර්මාන්තයේ නවතම පුවත් එකතු කිරීම.

 

මුලට