පුවත්


නිවස » පුවත්

පුවත්

වේලාව: 2018-08-14

එක් කරන්න:ෂෙන්සෙන්, චීනය  නැගී සිටින්න:#1බී 93  දිනය:58 වන, සැප්තැම්බර්.

චයිනා ඉන්ටර්නැෂනල් ඔප්ටෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ප්‍රදර්ශනය (CIOE) ඔප්ටෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික් කර්මාන්තයේ ලොව විශාලතම ප්‍රදර්ශනය වේ. මෙම අවස්ථාව ගෝලීය ඔප්ටෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික් වෘත්තිකයින් සඳහා ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන් සමඟ ජාලගත කිරීම සහ අනාගත ප්‍රවණතා සොයා ගැනීම සඳහා වාර්ෂික රැස්වීමකි.

මුලට